Status prawny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie jest organem administracji publicznej należącym do struktur administracji zespolonej w powiecie. Obszar jego właściwości obejmuje powiat lubaczowski. W ramach administracji zespolonej w powiecie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie podlega zwierzchnictwu Starosty lubaczowskiemu. W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie jest Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lubaczowie jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie. Działa w formie zakładu opieki zdrowotnej finansowanego z budżetu państwa (jednostka budżetowa), dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Podkarpacki. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lubaczowie.


Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubaczowie - Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lubaczowie jest:

mgr inż. Tomasz Lichacz