Wyszukiwarka

  • 5.jpg
  • 4.jpg
  • 1.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg

Poradnik dla Przedsiębiorców

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ

DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ SZUKAJĄC LUB PRZYGOTOWUJĄC LOKAL

 

DZIAŁALNOŚĆ ŻYWNOŚCIOWO – ŻYWIENIOWA

 

Przygotowując lokal dla planowanej działalności żywnościowo – żywieniowej należy zwrócić szczególną uwagę na:

- Właściwe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie nieczystości. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być zaopatrzony co najmniej w wodę do spożycia przez ludzi oraz dla innych celów odpowiednio do przeznaczenia. Budynek: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, oświaty, nauki, zakładu żywienia, produkcji i handlu żywnością, a także inne budynki powinny mieć indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody. Budynek wyposażony w instalację wodociągową powinien mieć zapewnione odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych oraz ścieków technologicznych, jeżeli one występują. Kwestię zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków reguluje Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 328).  Woda w lokalu winna spełniać  wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U. 2015 poz. 1989).  Budynek powinien być podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W razie braku warunków do takiego podłączenia można korzystać z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego na ścieki. Obiekty nie podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej winny odprowadzać nieczystości do szczelnego zbiornika wybieralnego/przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

 

-Prawidłową wysokość pomieszczeń (Minimalna wysokość pomieszczeń została określona w §72 ust.1 – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). I zależna jest od: liczby osób i czasu ich przebywania w pomieszczeniu, rodzaju pomieszczenia oraz warunków w nim panujących. Wysokość ta może wynosić od 2,2 m do 3,3 m. ( wys. 2,2 m dopuszczana jest dla pomieszczeń na antresoli, w dyżurkach i portierniach oraz w razie pobytu czasowego ludzi, jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia) W § 72 ust. 2 Rozporządzenia   Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.1422) ustawodawca dopuścił możliwość uzyskania odstępstwa od przepisu dla pomieszczeń o zaniżonej wysokości wynoszącej nie mniej niż 2,5 m. Zgodnie z tym przepisem pomieszczenia, których wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m, w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Właściwy terytorialnie - Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (Rzeszów, ul. Wierzbowa 16), może wyrazić  zgodę na  obniżenie wysokości pomieszczeń do poziomu nie mniejszego niż 2,5 m, pod warunkiem zastosowania w nich wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji (na złożony wniosek strony).

- Właściwą wentylację pomieszczeń (wymiana powietrza powinna zapewniać odpowiednią wielkość wymiany powietrza. Wentylacja i stan techniczny instalacji powinna być zgodna z przepisami prawa i Normami Polskimi (w tym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.1422);  oraz normą PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania.

W dniu 8 lutego 2000 uchwalono zmianę do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000); ponadto należy przewidzieć odciągi miejscowe – okapy kuchenne do usuwania oparów tłuszczowych – przeznaczone do montażu nad urządzeniami kuchennymi typu: frytownice, patelnie, grille, trzony kuchenne – będącymi źródłem dużej ilości energii termicznej oraz oparów tłuszczowych lub kondensacyjne – przeznaczone do instalacji nad urządzeniami emitującymi znaczne ilości ciepłą oraz pary wodnej (np. zmywarki do naczyń).

 

- Właściwą ilość urządzeń wodnych umożliwiającą higieniczne prowadzenie wszystkich działań

 

- Prawidłowe rozmieszczenie, wyposażenie, konstrukcję, i wielkość pomieszczeń żywieniowych, które umożliwiają stosowanie dobrej praktyki higieny i minimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia żywności (należy unikać krzyżowania się dróg  określanych jako „czyste” z drogami „brudnymi”

 

- Właściwe oświetlenie pomieszczeń - Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu (nieprzeznaczonym dla pobytu ludzi), w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie - co najmniej 1:12.  Oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi powinno odpowiadać potrzebom użytkowym i spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym. Ogólne oświetlenie światłem sztucznym pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi powinno zapewniać odpowiednie warunki użytkowania całej jego powierzchni.

W przypadku gdy pomieszczenie, oświetlone wyłącznie światłem sztucznym, jest pomieszczeniem stałej pracy, dla zastosowania wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym, jest wymagane uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy, zgodnie z § 58 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.1422). Warunki oświetlenia pomieszczeń i miejsc pracy reguluje PN-EN 12 464-1:2012

 

- Odpowiednie materiały wykończeniowe ścian, sufitów i posadzek oraz mebli i sprzętów stanowiących wyposażenie obiektu (Ściany – w obszarach w których pracuje się z żywnością - i posadzki  muszą być utrzymane w dobrym stanie; ich  powierzchnie winny być wykonane z materiałów zmywalnych i nienasiąkliwych. Sufity muszą być wykończone w sposób uniemożliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń oraz redukujący kondensację, wzrost niepożądanych pleśni oraz strząsanie cząstek

 

- Lokalizację poziomu podłogi pomieszczeń w odniesieniu do poziomu otaczającego terenu, zgodnie z § 73 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422)

W pomieszczeniu produkcyjnym i usługowym poziom podłogi może znajdować się na poziomie terenu urządzonego przy budynku. Obniżenie poziomu podłogi poniżej terenu wymaga uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

 

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm)

- Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

(Dz.U. L 139 z30.4.2004, str. 1—54, Polskie wydanie specjalne: Rozdział 13 Tom 34 P. 319 - 337);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz. U 2015, poz. 1422)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

-Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 328)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tekst jednolity Dz.U.2015 poz. 1989).

 

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia składają wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej

 

Wnioski o tzw. „odbiór” (tj. o przeprowadzenie kontroli obiektu i wydanie stosownej decyzji, bądź opinii o spełnianiu odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych w obiekcie) należy składać w momencie, gdy obiekt, który ma być przedmiotem kontroli, jest  w pełni wyposażony i przygotowany do rozpoczęcia planowanej działalności.

 

W toku prowadzonego postępowania odbiorowego, OZNS sporządza opinię sanitarną  orzekającą, że zostały (lub nie zostały) spełnione warunki higieniczno-sanitarne  do prowadzenia działalności  zgodnie z przeznaczeniem oraz decyzję płatniczą. Oddział Higieny Żywności i Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków dokonuje wpisu do rejestru zakładów  podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz sporządza decyzję zatwierdzającą zakład i zaświadczenie o dokonanym wpisie.

 

 

 

Termin załatwienia sprawy-  w ciągu miesiąca licząc od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy wnioskodawca otrzymuje stosowne dokumenty.

Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

 

DZIAŁALNOŚĆ INNA NIŻ ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWA

 

Przygotowując lokal dla planowanej działalności innej, niż żywnościowo – żywieniowej należy zwrócić szczególną uwagę na:

- właściwe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie nieczystości (j.w.)

-prawidłową wysokość pomieszczeń (Minimalna wysokość pomieszczeń została określona w §72 ust.1 – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). I zależna jest od: liczby osób i ich czasu przebywania w pomieszczeniu, rodzaju pomieszczenia oraz warunków w nim panujących. Ustawodawca dopuścił możliwość uzyskania odstępstwa dla pomieszczeń o zaniżonej wysokość wynoszącej nie mniej niż 2,5 m (szczegóły j.w.)

- właściwą wentylację pomieszczeń – wg normy PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania. W dniu 8 lutego 2000 uchwalono zmianę do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000);

- właściwą ilość urządzeń wodnych umożliwiającą higieniczne prowadzenie wszystkich działań – w zależności od potrzeb i przeznaczenia obiektu

- właściwe oświetlenie pomieszczeń -  Warunki oświetlenia pomieszczeń i miejsc pracy reguluje PN-EN 12 464-1:2012

- odpowiednie materiały wykończeniowe ścian, sufitów i posadzek oraz mebli i sprzętów stanowiących wyposażenie obiektu (stosownie do potrzeb, materiały winny posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny).

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U. z 2016 r., poz 290 z późn.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz.U 2015 poz. 1422
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650z późn. zm.)oraz przepisy szczegółowe związane z przedmiotem działalności

 

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Termin załatwienia sprawy-  w ciągu miesiąca licząc od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy wnioskodawca otrzymuje opinię sanitarną o spełnieniu wymagań higienicznych i sanitarnych do prowadzenia działalności zgodnie z przeznaczeniem.

Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA

 

Przygotowując lokal dla planowanej działalności leczniczej

należy zwrócić szczególną uwagę na:

- wyodrębnienie zespołu pomieszczeń przeznaczonych na działalność leczniczą od pomieszczeń w budynku wykorzystywanych do innych celów

- wysokość pomieszczeń (2,5 m dla pomieszczeń przeznaczonych dla pobytu max 4 osób, 3 m dla pobytu więcej niż 4 osób, 3,3 m jeżeli występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia).

- lokalizację poziomu podłogi pomieszczeń w odniesieniu do poziomu otaczającego terenu – poziom podłogi powinien być co najmniej 0,3 m powyżej terenu się pomieszczenia o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego)

-kształt i powierzchnię pomieszczeń, która winna umożliwiać prawidłowe urządzonego przy budynku (poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku dopuszcza rozmieszczenie zainstalowanie i użytkowanie niezbędnych urządzeń, aparatury i sprzętu

-dostosowanie zakładów do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (wejścia do zakładów oraz ciągi komunikacji wewnętrznej winny być pozbawione barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym; w obiekcie niewyposażonym w dźwigi  należy zainstalować urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi, z których mogą one korzystać;  ponadto na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane –tekst jednol. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm. należy zapewnić niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich)

 

 

Wszelkie sprawy związane z ochroną radiologiczną (aparatami i pracowniami  rtg, mammografii, itp.) rozpatrywane są przez Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zgodnie z zapisem art. 12 ust.1a pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednol. Dz. U. 2015 poz. 1412 ze zm)

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

 

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

26 czerwca 2012 r. w sprawie

szczegółowych wymagań, jakim powinny

odpowiadać pomieszczenia  i urządzenia

podmiotu wykonującego działalność

leczniczą  (Dz.U. z 2012 r. poz. 739)

 

- Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r.(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2245)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne

(Dz. U. z 2004 r. nr 43 poz 408 z późn. zm)

 

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Termin załatwienia sprawy-  w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy wnioskodawca otrzymuje decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (celem wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ).

Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

 

ZAKOŃCZENIE BUDOWY

 

Na etapie kontroli należy przedłożyć:

- decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

-oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;

-protokoły badań i sprawdzeń (w tym: wynik badania wody, protokół potwierdzający zapewnienie właściwej wentylacji – opinię kominiarską i/lub protokół skuteczności wentylacji mechanicznej, ewentualnie protokół pomiarów natężenia oświetlenia lub szczelności szamba.

Poprawność działania wentylacji mechanicznej określa osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji – bez ograniczeń lub z wyszczególnioną instalacją wentylacji (zgodnie z art. 12 i 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane).

Prawidłowość podłączenia okapu oraz szczelność przewodów kominowych winna zostać potwierdzona stosowną opinią kominiarską. Do przeprowadzania okresowych kontroli przewodów  kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) właścicieli i zarządców nieruchomości zobowiązuje artykuł 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  (tekst jednol. Dz.U. z 2016 r., poz 290 z późn. zm.)

-potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (wodnych i kanalizacyjnych)

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U. z 2016 r., poz 290 z późn. zm.)

 

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Tut. Inspektor Sanitarny zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w terminie 14 dnia od dnia otrzymania zgłoszenia. W powyższy termin wliczona jest kontrola obiektu (sporządzany jest protokół kontroli) oraz zajęcie stanowiska w formie wydania decyzji lub opinii sanitarnej

 

Niezajęcie stanowiska (brak przeprowadzonej w obiekcie kontroli) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktowane jest jako  niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

 

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

Dokumentacja projektowa składana do uzgodnienia winna spełniać wymogi:

- zapewniać czytelność oraz właściwą formę (symbolikę) i skalę dokumentacji projektowej

- zawierać adres lokalizacji  i podpis autora na przedłożonych rysunkach

-zawierać  informacje dotyczące:

*rodzaju budynku

* miejsca lokalizacji (kondygnacji) obiektu w budynku

* zaopatrzeniu w media (w tym dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody, rodzaj kanalizacji )

* wysokości i powierzchni pomieszczeń

*planowanego systemu wentylacji

*sposobu wykończenia: ścian, sufitów i posadzek oraz mebli i sprzętów stanowiących wyposażenie obiektu

* planowanego zatrudnienia

*ewentualnych uzyskanych odstępstw od warunków technicznych (dot. nienormatywnej wysokości pomieszczeń, braku oświetlenia dziennego oraz obniżenia poziomu podłogi pomieszczeń poniżej terenu urządzonego przy budynku)

*szczegółowego opisu i zakresu planowanej działalności (np. w przypadku działalności żywnościowo – żywieniowej należy określić czy posiłki będą przygotowywane od surowca do gotowej potrawy czy wyłącznie z półproduktów; należy wskazać drogę dostaw towarów oraz drogę ekspedycji wyrobu gotowego )

 

Dokumentacja projektowa może być uzgadniana także przez rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych działających z upoważnienia Głównego Inspektora Sanitarnego, stosownie do rodzaju inwestycji i zakresu uprawnień rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1792).

Ogólnopolska lista rzeczoznawców do spraw -sanitarnohigienicznych została zamieszczona na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego gis.gov.pl

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

 

Dokumentacja projektowa obiektu/lokalu powinna uwzględniać wymagania obowiązujących przepisów m.in.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U. z 2016 r., poz.  290 z późn.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)


- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 ze zm )

oraz przepisów szczegółowych związanych z przedmiotem działalności.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin załatwienia sprawy-  w ciągu miesiąca licząc od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy wnioskodawca otrzymuje opinię sanitarną stwierdzającą uzgodnienie projektu: pozytywne (bez uwag, bądź z uwagami) lub brak uzgodnienia (opinia negatywna).

Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)