• 4.jpg
 • 5.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 3.jpg

Oświata zdrowotna i promocja zdrowia

OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA 

Do zadań na stanowisku  należy prowadzenie działalności w zakresie inicjowania, organizowania, prowadzenia, koordynowania i nadzorowania działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia poprzez:

 • propagowanie zasad zdrowego stylu życia oraz działania prowadzące do zapobiegania chorobom zakaźnym;
 • pobudzanie aktywności prozdrowotnej ludzi do działań na rzecz indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz zdrowia publicznego;
 • współrealizowanie programów, akcji i kampanii prozdrowotnych o zasięgu wojewódzkim
  i krajowym;
 • udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej placówkom ochrony zdrowia, oświaty
  i innym w realizacji zadań prozdrowotnych;
 • organizowanie szkoleń i narad metodycznych związanych z realizacją programów oświatowo – zdrowotnych;
 • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;
 • monitorowanie i ocenianie podejmowanych działań.

  Programy i akcje prozdrowotne realizowane na terenie powiatu lubaczowskiego:

 1. ,,Trzymaj Formę ‘’- program realizowany w szkołach podstawowych
  i gimnazjalnych  ukierunkowany na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
  i zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
 2. ,,Czyste powietrze wokół nas’’- realizowany w przedszkolach ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 3. ,,Nie pal przy mnie proszę’’ dla klas I-III którego celem jest  wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach w których inne osoby palą przy nich papierosy.
 4. ,,Znajdź właściwe rozwiązanie’’ dla klas IV – VI i gimnazjum  ma na celu zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.
 5. „Bieg po zdrowie” to nowy program edukacji antytytoniowej mający na celu opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.
 6. "Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej."- program realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych.
 7. ,,Zawsze razem’’- program realizowany w szkołach podstawowych w klasach od I- III którego celem jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.
 8. „ARS, czyli jak dbać o miłość”- program dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.