Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

 

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lubaczowie zajmuje się następującymi zagadnieniami :

 

 1. Uzgadnianie i opiniowanie projektu dokumentu na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

1.1  Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko na etapie dokumentu studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego oraz na etapie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

1.2  Opiniowanie projektu dokumentu studium wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

 

1.3  Opiniowanie projektu dokumentu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

1.4  Przygotowywanie pisemnych wniosków do projektu studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

 1. Opiniowanie przedsięwzięć dotyczących obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska i przepisów związanych.
 2. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:

 

a)      budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

 

b)      materiałów i procesów technologicznych przed zastosowaniem w produkcji lub budownictwie.

 

 1. Kontrola wymagań higienicznych i zdrowotnych w trakcie budowy inwestycji wg posiadanych kompetencji PPIS.
 2. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych.
 3. Współudział w inicjowaniu przedsięwzięć oraz prac w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.
 4. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Weterynaryjną oraz organami administracji samorządowej i rządowej w szczególności w zakresie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jak również sprawowanie nadzoru nad warunkami żywności, żywienia i przetwórstwa mięsnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych.
 5. Kontrola wymagań higienicznych i zdrowotnych w sprawach dotyczących odstępstw od wymagań ich usytuowania w przepisach regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy oraz w przepisach szczegółowych.
 6. Oględziny związane z postępowaniem skargowym, administracyjnym i załatwieniem wniosków osób fizycznych, prawnych itp. – w tym zażalenia na wydane uzgodnienia lub opinie sanitarne. 
 7. Konsultacje i oględziny w terenie związane z budową i zmianą sposobu użytkowania obiektów istniejących i nowo projektowanych.
 8. Uczestnictwo w rozprawach wodno-prawnych oraz dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie raportu.
 9. Uczestnictwo w kontrolach ze współdziałaniem z innymi pracownikami nadzoru sanitarnego i organami administracji samorządowej i rządowej.
 10. Opracowywanie planów pracy w Zapobiegawczym Nadzorze Sanitarnym.
 11. Wystąpienia do jednostek nadrzędnych i organów administracji samorządowej i rządowej w przypadku naruszenia przepisów sanitarnych.
 12. Opracowywanie raportów – stanu bezpieczeństwa sanitarnego dla miasta i powiatu.
 13. Terminowe prowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami kpa.