• 1.jpg
  • 5.jpg
  • 4.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

 

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lubaczowie zajmuje się następującymi zagadnieniami :

1)Przygotowuje opinie dotyczące dopuszczenia do użytkowania wszystkich obiektów budowlanych pod względem sanitarnym i ochrony zdrowia ludzi,

2)Uzgadnia dokumentację w zakresie:
- projektów technologicznych,
- projektów budowlanych,
- warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- projektów studiów i kierunków zagospodarowania gmin,

3) Udzielanie konsultacji w sprawie wymagań pod względem higieniczno - sanitarnym i zdrowotnym dla obiektów na etapie projektowania i realizacji obiektów lub w obiektach istniejących,

4) Uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli:
- w trakcie realizacji obiektów budowlanych,
- na etapie przekazywania obiektów do użytkowania,

5) Uczestniczy w naradach lub konferencjach organizowanych przez jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

6) Współdziała z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz Strażą Pożarną i Weterynaryjną Inspekcją Sanitarną.