• 4.jpg
 • 5.jpg
 • 3.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg

Programy

Programy i akcje prozdrowotne

realizowane na terenie powiatu lubaczowskiego

 

,,Trzymaj Formę ‘’


- program realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjalnych  ukierunkowany na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

 

Założenia ogólne

 1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
 2. Program może być realizowany w gimnazjach oraz w szkołach podstawowych.
 3. Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu – metodzie dydaktycznej bazującej na dobrowolnym zaangażowaniu uczniów, nauczycieli, rodziców i środowisk lokalnych.
 4. W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej.
 5. Projekty realizowane w ramach programu powinny służyć jednocześnie promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego, sposobu odżywiania się młodzieży.
 6. Projekty powinny być interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego stylu życia całościowo, odnoszące się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.
  Projekty powinny łączyć aktywność uczniów, zaangażowanie otoczenia szkoły i społeczności lokalnej z wykorzystaniem najnowszej dostępnej wiedzy we wskazanym zakresie. Projekty powinny się zakończyć prezentacją uzyskanych rezultatów.
 7. Przedmiotem projektów realizowanych w ramach programu „Trzymaj Formę!” nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych.
 8. Żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji programu.
 9. Projekty nie mogą być oparte na zakazach i dyskryminować żadnej z grup produktów żywnościowych. 
 10. Projekty powinny składać się z czterech etapów – przygotowania, planowania, realizacji
  i prezentacji. Uczniowie muszą być aktywni we wszystkich etapach. Podczas przygotowania uczniowie wspólnie z nauczycielem opracowują tematy i cele projektu, później planują pracę, opracowują harmonogram i kryteria wykonania i przedstawiają rezultaty.
 11. Po zakończeniu realizacji każdej edycji programu „Trzymaj Formę!”, szkolni koordynatorzy sporządzają sprawozdanie w formie elektronicznej opisujące wykonanie programu.  Na poziomie krajowym organizatorzy programu dokonają podsumowania i oceny realizacji programu, która będzie podstawą propozycji zmian kolejnej edycji programu.

 

,,Czyste powietrze wokół nas’’


- realizowany w przedszkolach ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 

Założenia programu:

 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
 3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

 

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

 

,,Nie pal przy mnie proszę’’

- dla klas I-III którego celem jest  wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

 

Cel główny programu:

 

 • Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie.

 

Cele szczegółowe programu:

 

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom , że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane
  z biernym paleniem.
 • Wykształcenie u dzieci  umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni lud

 

,,Znajdź właściwe rozwiązanie’’

- dla klas IV – VI i gimnazjum  ma na celu zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

 

 

Cel główny programu:

 

 • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

 

 Cele szczegółowe programu:

 

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
 • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

 

„Bieg po zdrowie”

- to nowy program edukacji antytytoniowej mający na celu opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.

 

 

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia są tłem poruszanych tematów.

 

Program zachęca uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie  mogą stosować w codziennym życiu.

 

 

 

W trakcie zajęć uczniowie :

 

 • dyskutują,
 • wymieniają doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
 • przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi,
 • liczą koszty palenia papierosów,
 • pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
 • tworzą komiksy z bohaterami programu.

 

Program skierowany jest także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

 

 

 

Pilotażowa edycja programu została bardzo pozytywnie odebrana przez uczniów:

 

„Dowiedziałem się, że palenie jest niemodne”,
„Po tych lekcjach zrozumiałem, że nie chcę nigdy palić”,
„Najbardziej przydały mi się informacje jak odmówić zapalenia papierosa”,
„Spodobało mi się zadanie w którym mieliśmy zrobić komiks i wypisać nieagresywne sposoby odmawiania palenia”,
„Ważne było dowiedzenie się co można kupić za pieniądze wydawane na papierosy”.

 

 

"Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej."

- program realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

 

Celem programu jest kształtowanie bezpiecznych zachowań i poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie.

 

Realizacja programu prowadzona jest na podstawie podręcznika pt. „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej” , który został wydany przez Krajowe Centrum ds AIDS.

 

Materiały edukacyjne przeznaczone są zarówno dla tych, którzy o HIV/AIDS wiedzą dużo, jak i tych, którzy wiedząc niewiele, zdecydują się na podjęcie tematu w przekonaniu, że jest on na tyle ważny, że trzeba się nim zająć natychmiast- ucząc się wraz z wychowankami, uczniami i dziećmi.

 

,,Zawsze razem’’

- program realizowany w szkołach podstawowych w klasach od I- III którego celem jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.

 

 

Celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.

 

 

 

Propozycje tematów do realizacji w programie to:

 

 • co to jest zdrowie
 • jak dbać o zdrowie
 • dlaczego niektórzy ludzie chorują
 • jak rozprzestrzenia się choroba
 • jak się czujemy gdy jesteśmy chorzy
 • komu mówisz gdy się źle czujesz
 • co czujesz do kogoś kto jest chory
 • co czujesz do siebie gdy jesteś chory
 • co to są choroby przewlekłe i choroby zakaźne ( w tym również AIDS ), jak się można zakazić
 • co robić żeby nie chorować
 • jak pomóc choremu koledze.

 

 

„ARS, czyli jak dbać o miłość”

- program dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

 

 

I część programu:

 


 

„Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości”

 

 

 

Najważniejsze tezy tej części programu:

 

 • życie i dobre zdrowie to najważniejszy warunek miłości;
 • substancje psychoaktywne nas oszukują, nie dają nam tego, co obiecują, powodują problemy.

 

 

 

II część programu:

 


 

„Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?” (centralnym zagadnieniem jest pokazanie strat, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi między mężczyzną a kobietą, jak mogą negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w zakresie tożsamości i zadań związanych z płcią)

 

 

 

Najważniejsze tezy tej części programu:

 

 • substancje psychoaktywne mogą niszczyć miłość;
 • substancje psychoaktywne negatywnie wpływają na zdrowie człowieka.

 

 

 

III część programu:

 


 

„Substancje psychoaktywne a zdrowie prokreacyjne” (problematyka zdrowia w aspekcie wpływu obecnych wyborów życiowych – stylu życia – uczestników na zdrowie ich przyszłego potomstwa. Jakie skutki zdrowotne dla potomstwa mogą wywołać substancje psychoaktywne. Budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich)

 

 

 

Najważniejsze tezy tej części programu:

 

 • substancje psychoaktywne przyjmowane w czasie ciąży mogą powodować szereg zaburzeń i wad rozwojowych u dziecka;
 • miłość rodzicielska chroni dzieci przed ryzykownymi zachowaniami.

 

Program oparty jest na aktywizacji uczestników, którzy w wyniku zadawanych przez prowadzącego pytań, formułują tezy, są autorami komunikatów profilaktycznych.

 

Główne przesłanie programu: miłość wymaga troski, zadbania, jest pewnego rodzaju sztuką.