Higiena Komunalna

 ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ

Odział Higieny Komunalnej realizuje zadania z zakresu kontroli i nadzoru nad higieną środowiska naturalnego i środowiska bytowania ze szczególnym uwzględnieniem higieny urządzeń wodnych i obiektów użyteczności publicznej poprzez:

 • Kontrolę przestrzegania przepisów dot. higieny środowiska, urządzeń wodnych i obiektów użyteczności publicznej.

 • Prowadzenie stałego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 • Kontrola basenów kąpielowych.

 • Dokonywanie ocen stanu sanitarno-porządkowego miasta, gmin, ośrodków turystycznych, urządzeń wodnych i innych na podległym terenie oraz podejmowanie stosownych działań.

 • Kontrola obiektów i urządzeń wodnych.

 • Kontrola obiektów służby zdrowia i użyteczności publicznej.

 • Nadzór nad ośrodkami wypoczynkowymi i rekreacyjnymi.

 • Kontrola jakości wód powierzchniowych, na których oparte są ujęcia wodne.

 • Kontrola środków transportu osobowego i do przewozu zwłok.

 • Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok oraz opinii dotyczących sprowadzania zwłok z zagranicy.

 • Wydawanie opinii dotyczących organizowania imprez masowych.

 • Opiniowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku.

 • Działania związane z oceną oraz likwidacją skutków sytuacji kryzysowych w zakresie ochrony środowiska.