• 5.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 1.jpg

Higiena komunalna

 

ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ realizuje zadania z zakresu kontroli i nadzoru nad higieną środowiska naturalnego i środowiska bytowania ze szczególnym uwzględnieniem higieny urządzeń wodnych i obiektów użyteczności publicznej poprzez:

 • Kontrolę przestrzegania przepisów dot. higieny środowiska, urządzeń wodnych i obiektów użyteczności publicznej.
 • Prowadzenie stałego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia.
 • Kontrola basenów kąpielowych.
 • Dokonywanie ocen stanu sanitarno-porządkowego miasta, gmin, ośrodków turystycznych, urządzeń wodnych i innych na podległym terenie oraz podejmowanie stosownych działań.
 • Kontrola obiektów i urządzeń wodnych.
 • Kontrola obiektów służby zdrowia i użyteczności publicznej.
 • Nadzór nad ośrodkami wypoczynkowymi i rekreacyjnymi.
 • Kontrola jakości wód powierzchniowych, na których oparte są ujęcia wodne.
 • Kontrola środków transportu osobowego i do przewozu zwłok.
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok oraz opinii dotyczących sprowadzania zwłok z zagranicy.
 • Wydawanie opinii dotyczących organizowania imprez masowych.
 • Opiniowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku.
 • Działania związane z oceną oraz likwidacją skutków sytuacji kryzysowych w zakresie ochrony środowiska.