• 5.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg

Epidemiologia

Stanowisko pracy ds. Epidemiologii zajmuje się

zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi.

Do podstawowych zadań osób zatrudnionych na stanowiskach Nadzoru Epidemiologicznego, należy w szczególności:

 1. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych poprzez stały monitoring sytuacji epidemiologicznej, bieżący nadzór nad placówkami medycznymi i punktami szczepień ochronnych;

 2. Przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych w przypadku wybranych chorób zakaźnych;

 3. Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, w tym zbiorowych ognisk zatruć pokarmowych;

 4. Systematyczna analiza sytuacji epidemiologicznej poprzez prowadzenie bieżącej analizy zapadalności na choroby zakaźne;

 5. Prowadzenie rejestracji chorób zakaźnych zgodnie z podziałem i symboliką zawartą w ICD-X oraz materiałach Państwowego Zakładu Higieny;

 6. Nadzór epidemiologiczny nad osobami zakażonymi wirusem zapalenia wątroby typu A, B i C oraz pałeczkami Salmonella i Shigella i osobami z kontaktu;

 7. Nadzór nad wykonawstwem szczepień w placówkach medycznych, prowadzeniem dokumentacji szczepień i gospodarka preparatami szczepionkowymi;

 8. Prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu szczepionek oraz sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań na szczepionki i sprawozdań z wykonanych szczepień;

 9. Przeprowadzanie kontroli sanitarnych w placówkach medycznych publicznych i niepublicznych połączone z pobieraniem do badań próbek bakteriologicznych na jałowość i czystość oraz próbek środków dezynfekcyjnych;

 10. Opiniowanie istniejących placówek medycznych oraz nowo powstałych punktów szczepień;

 11. Współdziałanie z Inspekcją Weterynaryjną w opracowywaniu ognisk chorób zakaźnych odzwierzęcych;

 12. Działania zgodnie z systemem, jakości funkcjonującym w Stacji.