• 2.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg
 • 4.jpg
 • 3.jpg

Epidemiologia

Stanowisko pracy ds. Epidemiologii zajmuje się zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi.

Do podstawowych zadań osób zatrudnionych na stanowiskach Nadzoru Epidemiologicznego, należy w szczególności:

 1. zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych poprzez stały monitoring sytuacji epidemiologicznej, bieżący nadzór nad placówkami medycznymi i punktami szczepień ochronnych;
 2. przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych w przypadku wybranych chorób zakaźnych;
 3. Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, w tym zbiorowych ognisk zatruć pokarmowych;
 4. systematyczna analiza sytuacji epidemiologicznej poprzez prowadzenie bieżącej analizy zapadalności na choroby zakaźne;
 5. prowadzenie rejestracji chorób zakaźnych zgodnie z podziałem i symboliką zawartą w ICD-X oraz materiałach Państwowego Zakładu Higieny;
 6. nadzór epidemiologiczny nad osobami zakażonymi wirusem zapalenia wątroby typu A, B i C oraz pałeczkami Salmonella i Shigella i osobami z kontaktu;
 7. nadzór nad wykonawstwem szczepień w placówkach medycznych, prowadzeniem dokumentacji szczepień i gospodarka preparatami szczepionkowymi;
 8. prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu szczepionek oraz sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań na szczepionki i sprawozdań z wykonanych szczepień;
 9. przeprowadzanie kontroli sanitarnych w placówkach medycznych publicznych i niepublicznych połączone z pobieraniem do badań próbek bakteriologicznych na jałowość i czystość oraz próbek środków dezynfekcyjnych;
 10. opiniowanie istniejących placówek medycznych oraz nowo powstałych punktów szczepień;
 11. współdziałanie z Inspekcją Weterynaryjną w opracowywaniu ognisk chorób zakaźnych odzwierzęcych;
 12. działania zgodnie z systemem, jakości funkcjonującym w Stacji.